Huishoudelijk Regelement

BESTUUR

Artikel 1.
De samenstelling van – en de wisselingen in- het bestuur van het Collegium Chirurgicum Neerlandicum zijn geregeld in artikel 6 van de statuten. De voorzitter van het Uitvoerend Comité is tevens lid van het bestuur van het Collegium Chirurgicum Neerlandicum.

Artikel 2.
De voorzitter leidt de vergadering en wordt bij afwezigheid vervangen door de penningmeester. Is ook deze afwezig dan wijst het bestuur een persoon uit zijn midden aan, die zich met de leiding belast.

Artikel 3.
De secretaris is verantwoordelijk voor de notulen, houdt toezicht op het verzenden van convocaties, en is beslast met de correspondentie.

Artikel 4.
1. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur voert de penningmeester het geldelijke beheer van het Collegium Chirurgicum Neerlandicum.
2. Hij is bevoegd kwijting te verlenen voor en uitgave te doen van niet begrote bedragen, € 5000 niet te bovengaande per vier maanden.
3. Voor kwijting voor en uitgaven van bedragen € 5000 te bovengaande, behoeft hij de goedkeuring van het bestuur.

COMMISSIES EN AKTIVITEITEN

Artikel 5.
De belangrijkste taak van het Collegium Chirurgicum Neerlandicum is het tot stand brengen en uitvoeren van een geïntegreerde basisopleiding voor de chirurgische specialismen. De praktische uitvoering van deze aktiviteit is gedelegeerd aan het Uitvoerend Comité en de Opleidingscommissie.

Artikel 6.
De Commissie Chirurgenwerk bestaat uit vertegenwoordigers van alle bij het Collegium Chirurgicum Neerlandicum aangesloten verenigingen. Zij ontplooit aktiviteiten die enerzijds de onderlinge samenhang tussen de verschillende disciplines versterken, en anderzijds de bekendheid met – en waardering voor – het heelkundig handelen bij de Nederlandse bevolking doen toenemen.

Artikel 7.
Het jaarlijks plaatsvindende Symposium Experimenteel Onderzoek Heelkundige Specialismen (SEOHS) wordt gehouden onder auspiciën van – en indien nodig financieel ondersteund door – het Collegium Chirurgicum Neerlandicum.

GELDMIDDELEN

Artikel 8.
1. In de voorjaarsvergadering van het jaar wordt de contributie vastgesteld voor het lopende boekjaar, te betalen door de gewone leden van de aangesloten wetenschappelijke verenigingen aan hun penningmeester; deze penningmeester draagt de totale contributie in het lopende boekjaar in een keer af aan de penningmeester van het Collegium Chirurgicum Neerlandicum.
2. In de eerste week, na de voornoemde bestuursvergadering, bericht de penningmeester van het Collegium Chirurgicum Neerlandicum aan de penningmeesters van de aangesloten wetenschappelijke verenigingen, hoe hoog de contributie per gewoon lid voor het komende boekjaar zal zijn.